Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Zagadnienie ochrony danych jest szczególnie ważne dla zarządu firmy Bohnenkamp s.r.o.. Z serwisu internetowego firmy Bohnenkamp s.r.o. można zasadniczo korzystać bez konieczności podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, konieczne może być przetwarzanie danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, a nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której te dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby zainteresowanej, odbywa się zawsze zgodnie z podstawowym rozporządzeniem o ochronie danych oraz przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi w danym kraju w odniesieniu do firmy Bohnenkamp s.r.o.. Wydając niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych, nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez naszą firmę. Ponadto osoby, których te dane dotyczą, za pomocą niniejszego oświadczenia zostaną poinformowane o przysługujących im prawach w zakresie ochrony danych.

Jako podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych, firma Bohnenkamp s.r.o. wdrożyła wiele środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet może posiadać luki w zabezpieczeniach, stąd też nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego też powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Oświadczenie firmy Bohnenkamp s.r.o. o ochronie danych osobowych opiera się na terminach stosowanych przez autora wytycznych i przepisów europejskich w momencie wydawania podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO). Oświadczenie o ochronie danych wydane przez naszą firmę powinno być czytelne i zrozumiałe zarówno dla opinii publicznej, jak i naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zagwarantować, pragniemy z góry wyjaśnić zastosowane terminy.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych używamy m.in. następujących terminów:

·       a) Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „Podmiotem danych”). Identyfikowalna jest osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez przypisanie jej identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane adresowe, identyfikator internetowy lub jedna lub więcej cech szczególnych wyrażających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby.

·       b) Podmiot danych

Podmiotem danych jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

·       c) Przetwarzanie danych

Przetwarzanie oznacza każdą operację lub serię operacji przeprowadzanych za pomocą lub bez użycia zautomatyzowanych procedur w odniesieniu do danych osobowych, m.in. rejestrowanie, gromadzenie, porządkowanie, sortowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub modyfikacje, odczyt, odzyskiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub wszelkie inne formy udostępniania, porównywanie lub linkowanie, zawężanie, usuwanie lub niszczenie.

·       d) Ograniczenie przetwarzania danych

Ograniczeniem przetwarzania danych jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

·       e) Tworzenie profili

Tworzenie profili oznacza każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającą na ich wykorzystywaniu do oceny pewnych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencjami osobistymi, interesami, rzetelnością, zachowaniem, lokalizacją lub przemieszczeniem się tej osoby fizycznej.

·       f)  Pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w sposób uniemożliwiający ich przyporządkowanie konkretnemu Podmiotowi danych bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie zostaną przydzielone zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

·       g) Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie lub administrator danych

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie lub administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Jeśli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii Europejskiej lub jej państw członkowskich, administrator danych lub szczególne kryteria służące do jego wyznaczenia mogą być określone zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub jej państw członkowskich.

·       h) Podwykonawca przetwarzający dane

Podwykonawcą przetwarzającym dane jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.

·       i) Odbiorca

Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy też nie. Organy, które mogą otrzymywać dane osobowe na mocy prawa Unii Europejskiej lub jej państw członkowskich w ramach konkretnego zlecenia dochodzeniowego, nie są jednak uważane za odbiorców.

·       j) Osoba trzecia

Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub organ inny niż Podmiot danych, podmiot przetwarzający dane, podwykonawca przetwarzający dane oraz osoby upoważnione do ich przetwarzania, za które podmiot przetwarzający dane lub podwykonawca przetwarzający dane ponosi bezpośrednią odpowiedzialność.

·       k) Zgoda

Zgoda oznacza każde świadome, dobrowolnie i jednoznaczne wyrażenie woli przez podmiot danych, w danym przypadku w formie oświadczenia lub innego jasnego sprecyzowanego aktu potwierdzającego, w którym Podmiot danych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

2. Nazwa i adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie i administratora danych

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu rozporządzenia o podstawowej ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Bohnenkamp s.r.o.
Dolna 2099
900 01 Modra
Slowakei
Tel.: +421 33 6486 100
E-mail: info@bohnenkamp.sk

Strona internetowa: www.bohnenkamp.sk

3. Pliki Cookies

Strony internetowe firmy Bohnenkamp s.r.o. korzystają z plików cookies. Cookies to pliki tekstowe przechowywane w systemie komputerowym przez przeglądarkę internetową.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookies. Wiele plików cookies zawiera tzw. identyfikator pliku cookies. Każdy identyfikator pliku cookies ma charakter unikalny. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą których strony i serwery internetowe mogą być przypisane do określonej przeglądarki internetowej, w której przechowywany jest plik cookies. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnianie poszczególnych przeglądarek Podmiotu danych od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookies. Dana przeglądarka internetowa może być rozpoznana i zidentyfikowana po unikalnym identyfikatorze plików cookies.

Firma Bohnenkamp s.r.o. może zaoferować użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla nich usługi, które nie byłyby możliwe bez zastosowania plików cookies.

Za pomocą plików cookies informacje i oferty opublikowane na naszej stronie internetowej mogą być lepiej dostosowane do potrzeb użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookies pozwalają nam rozpoznać użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego ponownego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik witryny internetowej, który używa plików cookies, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ są one rejestrowane przez witrynę internetową, a pliki cookies – przechowywane w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookies koszyka zakupów w sklepie internetowym. Za pomocą plików cookies sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku zakupów.

Podmiot danych może w dowolnym momencie trwale zablokować ustawienia plików cookies na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej. Ponadto pliki cookies, które zostały już wygenerowane, można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli Podmiot danych dezaktywuje ustawianie plików cookies w używanej przeglądarce internetowej, nie będzie mógł w pełni wykorzystywać wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

4. Gromadzenie danych i informacji ogólnych

Strona internetowa firmy Bohnenkamp s.r.o. gromadzi szereg danych i informacji ogólnych za każdym razem, gdy Podmiot danych lub zautomatyzowany system wchodzi na tę stronę internetową. Te dane i informacje ogólne są przechowywane w plikach dziennika serwera. Rejestracji mogą podlegać (1) typy i wersje używanej przeglądarki, (2) system operacyjny używany przez infrastrukturę dostępu, (3) strona internetowa, z której system ten uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. odsyłacz), (4) podstrony, do których uzyskuje się dostęp poprzez system dostępu na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) inni dostawcy usług internetowych (tzw. odsyłacz), którzy uzyskują dostęp poprzez system dostępu do naszej strony internetowej, (8) inne podobne dane i informacje służące do zapobiegania zagrożeniom w razie ataku cybernetycznego na nasze systemy informatyczne.

Firma Bohnenkamp s.r.o. nie wyciąga żadnych wniosków na temat Podmiotu danych w związku z wykorzystaniem ww. ogólnych danych i informacji. Informacje te są ponadto niezbędne do (1) prawidłowego prezentowania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i znajdujących się na niej reklam, (3) zapewniania stałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii obsługujących naszą stronę internetową oraz (4) dostarczania organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania sprawców ataków cybernetycznych. Te anonimowo gromadzone dane i informacje są tym samym analizowane przez firmę Bohnenkamp s.r.o. zarówno pod kątem statystyki, jak i w celu dalszej optymalizacji procesów technicznych oraz zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej firmie w celu zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od danych osobowych dostarczonych przez Podmiot danych.

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Podmiot danych może zarejestrować się na stronie internetowej administratora danych, podając swoje dane osobowe. Dane osobowe przekazywane osobie odpowiedzialnej za ich przetwarzanie są filtrowane przez odpowiedni formularz kontaktowy służący do celów rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez Podmiot danych są gromadzone i przechowywane wyłącznie na użytek wewnętrzny przez osobę odpowiedzialną za ich przetwarzanie oraz na użytek własny Podmiotu danych. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych może zlecić ich przekazywanie jednemu lub kilku podmiotom przetwarzającym dane, takim jak kurierzy dostarczający paczki, którzy również wykorzystują dane osobowe wyłącznie do celów wewnętrznych podlegające osobie odpowiedzialnej za ich przetwarzanie.

Ponadto adres IP nadany przez dostawcę usług internetowych (ISP) Podmiotowi danych oraz data i godzina rejestracji są zapisywane w momencie rejestracji tej osoby na stronie internetowej administratora danych. Dane te są przechowywane z uwagi na to, że jest to jedyny sposób zapobiegania niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług, a w razie konieczności umożliwi nam to prowadzenie dochodzeń w sprawie popełnionych przestępstw. W związku z tym przechowywanie ww. danych jest niezbędne do celów ich ochrony przez osobę odpowiedzialną za ich przetwarzanie. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że będzie to wymagane przez przepisy prawa lub w celu ścigania przestępstw.

Rejestracja Podmiotu danych przy dobrowolnym podaniu danych osobowych służy administratorowi danych do zaoferowania mu treści lub usług, które ze względu na swój charakter mogą być oferowane jedynie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w każdej chwili zmienić dane osobowe podane w procesie rejestracji lub zlecić ich całkowite usunięcie z bazy danych osoby odpowiedzialnej za ich przetwarzanie.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych na wniosek złożony w dowolnym momencie przez Podmiot danych ma obowiązek poinformowania go o danych osobowych odnoszących się do jego osoby. Ponadto osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych ma obowiązek poprawienia lub usunięcia danych osobowych na wniosek lub powiadomienie Podmiotu danych pod warunkiem, że nie istnieje prawny obowiązek ich przechowywania. W tym kontekście wszyscy pracownicy osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych mają obowiązek stawić się do dyspozycji Podmiotu danych jako osoby kontaktowe.

6. Subskrypcja naszego newslettera

Na stronie internetowej firmy Bohnenkamp s.r.o. użytkownicy mają możliwość zasubskrybowania biuletynu informacyjnego naszej firmy. To, jakie dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za ich przetwarzanie przy subskrybowaniu newslettera, wynika z formularza kontaktowego używanego do tego celu.

Firma Bohnenkamp s.r.o. regularnie informuje swoich klientów i partnerów handlowych o ofertach firmy za pomocą newslettera. Podmiot danych może otrzymywać newsletter naszej firmy tylko wtedy, gdy (1) posiada ważny adres e-mail oraz (2) zasubskrybuje newsletter w celu jego regularnego otrzymywania. Ze względów prawnych na adres e-mail podany po raz pierwszy przez Podmiot danych w celu subskrypcji newslettera wysyłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem w ramach procedury double-opt-in. Niniejszy e-mail potwierdzający służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail autoryzował otrzymanie biuletynu jako Podmiot danych.

Podczas subskrybowania newslettera zapisujemy również adres IP systemu komputerowego używanego przez Podmiot danych w momencie jego rejestracji, nadany przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne w celu śledzenia (ewentualnego) niewłaściwego wykorzystania adresu e-mail Podmiotu danych w późniejszym czasie, a tym samym służy ochronie prawnej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych.

Dane osobowe gromadzone podczas subskrybowania newslettera będą wykorzystywane wyłącznie do jego wysyłania. Ponadto w razie konieczności abonenci newslettera mogą być informowani pocztą elektroniczną o zasadach działania usługi związanej z newsletterem lub jego rejestracji, jak w przypadku zmian oferty newslettera lub warunków technicznych. Dane osobowe gromadzone w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane osobom trzecim. Subskrypcja naszego newslettera może być w każdej chwili anulowana przez Podmiot danych. Zgodę na przechowywanie danych osobowych, które Podmiot danych udzielił nam podczas subskrybowania newslettera, można w dowolnym momencie anulować. W celu wycofania zgody w każdym newsletterze podano odpowiedni link. W każdej chwili można również zrezygnować z subskrypcji i wysyłki newslettera bezpośrednio na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych lub w inny sposób poinformować jego administratora.

7. Śledzenie newslettera

Newsletter firmy Bohnenkamp s.r.o. zawiera tzw. piksele śledzące. Piksel śledzący jest miniaturową grafiką osadzoną w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML, umożliwiającą zapis i analizę plików dziennika. Umożliwia to statystyczną analizę sukcesu lub porażki internetowych kampanii marketingowych. Za pomocą wbudowanego kodu pikseli śledzących firma Bohnenkamp s.r.o. może ustalić, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez Podmiot danych i które linki w tej wiadomości zostały przez niego wywołane.

Takie dane osobowe gromadzone za pośrednictwem pikseli śledzących zawartych w newsletterach są przechowywane i analizowane przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych w celu optymalizacji wysyłania newslettera i jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych newsletterów do potrzeb ich odbiorców. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Podmioty danych mają prawo w każdej chwili anulować odpowiednie oddzielne oświadczenie o wyrażeniu zgody wydane w ramach procedury podwójnego opt-in. Po wycofaniu zgody dane osobowe zostaną usunięte przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych. Firma Bohnenkamp s.r.o. automatycznie interpretuje wycofanie zgody na otrzymywanie newslettera jako rezygnację z jego subskrypcji.

8. Kontakt za pośrednictwem strony internetowej

Ze względu na regulacje prawne strona internetowa firmy Bohnenkamp s.r.o. zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą i bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli Podmiot danych skontaktuje się z administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przesłane przez tę osobę będą automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe dobrowolnie przekazane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych przez Podmiot danych będą przechowywane w celu ich przetwarzania lub nawiązania kontaktu z tą osobą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

9. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych Podmiotu danych czyni to jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu zachowania danych lub w zakresie przewidzianym przez europejski organ regulacyjny lub innego ustawodawcę w ramach przepisów ustawowych lub wykonawczych, którym podlega.

W przypadku wygaśnięcia celu lub upływu okresu przechowywania danych określonego w dyrektywie europejskiej i rozporządzeniu prawodawcy lub innego właściwego ustawodawcy, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi.

10. Prawa Podmiotu danych

·       a) Prawo do potwierdzenia

Każdy Podmiot danych ma prawo, przyznane mu przez europejskiego prawodawcę ds. dyrektyw i rozporządzeń, do żądania od administratora danych potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane. Jeśli Podmiot danych chce skorzystać z powyższego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych.

·       b) Prawo do informacji

Każdy Podmiot danych, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę ds. dyrektyw i rozporządzeń prawo do uzyskania w dowolnym momencie i nieodpłatnie od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych informacji dotyczących jej danych osobowych oraz kopii tych informacji. Ponadto europejski organ regulacyjny przyznał Podmiotowi danych następujące informacje określające:

   • cel przetwarzania danych
   • kategorie danych osobowych, które mają być przetwarzane
   • odbiorców lub ich kategorie, którym dane osobowe zostały lub są nadal ujawniane, w szczególności odbiorców działających w państwach niebędących członkami UE lub organizacjach międzynarodowych
   • w miarę możliwości planowany czas przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria określania tego czasu
   • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, lub ograniczenia przetwarzania danych przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych lub prawa do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu
   • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
   • jeśli dane osobowe nie są pozyskiwane od Podmiotu danych: Wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych
   • istnienie zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 DS-GVO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotnych informacji na temat stosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków tego typu przetwarzania danych na rzecz Podmiotu danych

Ponadto Podmiot danych ma prawo dostępu do informacji o tym, czy jego dane osobowe zostały przekazane do państwa niebędącego członkiem UE bądź organizacji międzynarodowej. W takim przypadku Podmiot danych ma również prawo do uzyskania informacji na temat odpowiednich gwarancji związanych z przekazaniem jego danych.

Jeśli Podmiot danych chce skorzystać z ww. prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych.

·       c) Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, przyznane przez europejskiego prawodawcę ds. dyrektyw i rozporządzeń, zażądać niezwłocznego sprostowania jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, Podmiot danych ma prawo do żądania uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych, również w trybie deklaracji uzupełniającej.

Jeśli Podmiot danych chce skorzystać z ww. prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych.

·       d) Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę ds. dyrektyw i rozporządzeń do żądania od administratora danych niezwłocznego usunięcia jej danych osobowych, jeśli ma zastosowanie jeden z poniższych powodów, a przetwarzanie danych nie jest konieczne:

   • Dane osobowe zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób do celów, do których nie są już potrzebne.
   • Podmiot danych wycofuje swoją zgodę, na podstawie której ma miejsce przetwarzanie danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) DS-GVO lub art. 9 ust. 2 lit. a) DS-GVO i nie istnieje żadna inna podstawa prawna do ich przetwarzania.
   • Podmiot danych może sprzeciwić się ich przetwarzaniu na mocy art. 21 ust. 1 DS-GVO, i nie istnieją nadrzędne podstawy prawne do przetwarzania danych lub Podmiot danych sprzeciwia się ich przetwarzaniu na mocy art. 21 ust. 2 DS-GVO.
   • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
   • Usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub jej państw członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych.
   • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami agencji informacyjnej oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 DS-GVO.

W przypadku zaistnienia jednej z powyższych przyczyn, jeśli Podmiot danych zażąda usunięcia danych osobowych przechowywanych przez firmę Bohnenkamp s.r.o., może on w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych. Pracownik firmy Bohnenkamp s.r.o. jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do prośby o usunięcie danych.

Jeśli dane osobowe zostały podane do wiadomości publicznej przez firmę Bohnenkamp s.r.o., a jest ona zobowiązana do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 DS-GVO, firma Bohnenkamp s.r.o. podejmie odpowiednie środki, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępne technologie i koszty wdrożenia, w celu poinformowania innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie opublikowanych danych osobowych, że Podmiot danych zażądał usunięcia wszystkich odnośników do tych danych osobowych bądź kopii lub replikacji tych danych osobowych w zakresie, w jakim ich przetwarzanie nie jest konieczne. W indywidualnych przypadkach pracownik firmy Bohnenkamp s.r.o. ma obowiązek podejmowania niezbędnych działań.

·       e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Każdy Podmiot danych ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę ds. dyrektyw i rozporządzeń do zażądania od administratora danych ograniczenia ich przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

   • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez Podmiot danych przez okres umożliwiający osobie odpowiedzialnej za ich przetwarzanie zweryfikowanie dokładności jego danych osobowych.
   • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Podmiot danych odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego wnioskuje o ograniczenie ich wykorzystywania.
   • Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale Podmiot danych potrzebuje ich do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.
   • Podmiot danych wniósł sprzeciw wobec ich przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 DS-GVO, a nie ustalono jeszcze, czy powody uzasadnione przez administratora mają priorytet względem powodów uzasadnionych przez Podmiot danych.

Jeśli spełniono jeden z powyższych warunków, a Podmiot danych chce złożyć wniosek o ograniczenie zakresu danych osobowych przechowywanych przez firmę Bohnenkamp s.r.o., może on w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych. Pracownik firmy Bohnenkamp s.r.o. ma obowiązek podejmowania działań mających na celu ograniczenie przetwarzania danych.

·       f)  Prawo do przenoszenia danych

Każdy Podmiot danych ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę ds. dyrektyw i rozporządzeń do otrzymywania danych osobowych, które go dotyczą, przekazanych przez Podmiot danych administratorowi danych w formie ustrukturyzowanej, aktualnej i nadającej się do odczytu maszynowego. Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania publicznego, które zostało powierzone osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych, ma ona również prawo do ich przekazania bez przeszkód innej osobie odpowiedzialnej za ich przetwarzanie, której dane osobowe zostały udostępnione, pod warunkiem, że przetwarzanie to opiera się na zgodzie przewidzianej w art. 6 ust. 1 lit. a) DS-GVO lub art. 9 ust. 2 lit. a) DS-GVO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) DS-GVO oraz że przetwarzanie to jest wykonywane przy użyciu procedur automatycznych.

Ponadto, korzystając z prawa do przekazywania danych na mocy art. 20 ust. 1 DS-GVO, Podmiot danych ma prawo do spowodowania, aby dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez administratora danych innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie wykonalne i nie narusza praw i wolności osób trzecich.

Podmiot danych może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem firmy Bohnenkamp s.r.o. w sprawie dochodzenia prawa do przekazywania danych.

·       g) Prawo do sprzeciwu

Każdy Podmiot danych, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych w dowolnym momencie z powodów wynikających ze szczególnej sytuacji tej osoby, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DS-GVO. Dotyczy to również tworzenia profili w oparciu o te przepisy.

W przypadku wycofania zgody firma Bohnenkamp s.r.o. nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że udowodni, że istnieją ważne i wymagające ochrony powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i swobodami Podmiotu danych lub że przetwarzanie służy do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli firma Bohnenkamp s.r.o. przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia reklamy bezpośredniej, Podmiot danych ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również tworzenia profili w zakresie, w jakim jest ono związane z reklamą bezpośrednią. Jeśli Podmiot danych wycofa zgodę na przetwarzanie danych przez firmę Bohnenkamp s.r.o. do celów reklamy bezpośredniej, firma Bohnenkamp s.r.o. zaprzestanie przetwarzania danych osobowych do tych celów.

Ponadto Podmiot danych ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez firmę Bohnenkamp s.r.o. do celów badań naukowych lub historycznych bądź statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 DS-GVO ze względu na jej szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji zadania leżącego w interesie publicznym.

W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody Podmiot danych może bezpośrednio skontaktować się z dowolnym pracownikiem firmy Bohnenkamp s.r.o. lub inną osobą. Niezależnie od przepisów dyrektywy 2002/58/WE, Podmiot danych może również swobodnie korzystać z prawa sprzeciwu w odniesieniu do korzystania z usług agencji informacyjnej za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

·       h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym tworzenia profili

Każdy Podmiot danych ma prawo, przyznane przez europejskiego prawodawcę ds. dyrektyw i rozporządzeń, do niepodporządkowania się decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, która ma wobec niego skutki prawne lub znacząco wpływa na niego w podobny sposób, pod warunkiem że decyzja ta nie jest (1) niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Podmiotem danych a administratorem danych lub (2) jest dopuszczalna na mocy prawa Unii Europejskiej lub jej państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych, oraz że prawo to gwarantuje odpowiednie środki do zabezpieczenia praw i swobód, jak również w uzasadnionych interesów Podmiotu danych lub (3) realizowane jest za wyraźną zgodą Podmiotu danych.

Jeśli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub realizacji postanowień umowy między Podmiotem danych a osobą odpowiedzialną za ich przetwarzanie lub (2) jeśli jest ona podejmowana za wyraźną zgodą Podmiotu danych, firma Bohnenkamp s.r.o. podejmuje odpowiednie działania w celu ochrony praw i swobód, jak również uzasadnionych interesów Podmiotu danych, w tym przynajmniej prawa do ingerencji osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych, zajęcia własnego stanowiska i zaskarżenia niniejszej decyzji.

Jeśli Podmiot danych chce dochodzić praw związanych z decyzjami podejmowanymi automatycznie, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych.

·       i) Prawo do wycofania zgody na mocy ustawy o ochronie danych

Każdy Podmiot danych, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do anulowania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, nadane przez europejskiego prawodawcę ds. dyrektyw i rozporządzeń.

Jeśli Podmiot danych chce skorzystać z prawa do anulowania swojej zgody, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych.

11. Ochrona danych w przypadku składania wniosków

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych gromadzi i przetwarza dane osobowe aplikantów do celów procedury rozpatrywania wniosków. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Ma to w szczególności miejsce w przypadku, gdy wnioskodawca przesyła odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe do administratora danych drogą elektroniczną, na przykład pocztą e-mail lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej. W przypadku zawarcia przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych umowy o pracę z wnioskodawcą przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z ustawowymi przepisami. Jeśli osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych nie zawrze z wnioskodawcą umowy o pracę, dokumenty zgłoszeniowe będą automatycznie usuwane po upływie dwóch miesięcy od powiadomienia o decyzji odmownej, pod warunkiem, że żadne inne uzasadnione interesy osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych nie stoją na przeszkodzie ich usunięciu. Innym uzasadnionym interesem w tym zakresie jest np. ciężar dowodu w postępowaniu na mocy ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

12. Polityka prywatności w zakresie korzystania i stosowania usługi Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych zainstalowała na tej stronie internetowej dodatek Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics jest usługą służącą do analizy stron internetowych. Analiza stron internetowych polega na pozyskiwaniu, gromadzeniu i analizie danych na temat zachowań osób odwiedzających strony internetowe. W ramach usługi analizy ruchu na stronach internetowych gromadzone są m.in. dane dotyczące strony internetowej, z której Podmiot danych uzyskał dostęp do odwiedzanej strony internetowej (tzw. odsyłacz), do których podstron witryny internetowej uzyskał dostęp lub jak często i jak długo je przeglądał. Analiza stron internetowych jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści wynikających z reklam internetowych.

Dodatek Google Analytics jest obsługiwany przez firmę Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych używa rozszerzenia „_gat._anonimizeIp” do analizy stron internetowych za pośrednictwem usługi Google Analytics. Za pomocą tego dodatku firma Google skraca i anonimizuje adres IP połączenia internetowego danej osoby w przypadku dostępu do naszych stron internetowych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem dodatku Google Analytics jest analiza ruchu osób odwiedzających naszą stronę internetową. Firma Google wykorzystuje zebrane dane i informacje do oceny korzystania z naszej strony internetowej, m.in. do tworzenia dla nas raportów online pokazujących aktywność na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Usługa Google Analytics umieszcza pliki cookies w systemie informatycznym Podmiotu danych. Definicja plików cookies została podana powyżej. Generując pliki cookies, firma Google może analizować sposób korzystania z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z podstron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych, i na której został zainstalowany dodatek Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym tej osoby jest automatycznie proszona przez ten dodatek o zgodę na przesyłanie danych do firmy Google w celu ich analizy online. W ramach tej procedury firma Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, np. adresu IP Podmiotu danych, która służy firmie Google m.in. do śledzenia tożsamości odwiedzających i kliknięć, a następnie umożliwia obliczanie prowizji.

Pliki cookies są wykorzystywane do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, miejsce, z którego uzyskano dostęp, oraz częstotliwość wizyt Podmiotu danych na naszej stronie internetowej. W czasie wizyty na naszej stronie internetowej te dane osobowe, m.in. adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta Podmiot danych, są przekazywane do siedziby firmy Google w USA. Te dane osobowe są przechowywane przez firmę Google w USA. Firma Google może ujawniać osobom trzecim dane osobowe zgromadzone w trakcie tej procedury.

Podmiot danych może w każdej chwili zablokować ustawienia plików cookies na naszej stronie internetowej w powyżej opisany sposób poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej, a tym samym trwale zablokować ustawienia plików cookies. Takie ustawienie stosowanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również firmie Google umieszczanie plików cookies w systemie informatycznym Podmiotu danych. Ponadto, plik cookies już wygenerowany przez usługę Google Analytics może być w każdej chwili usunięty przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe.

Ponadto Podmiot danych może sprzeciwić się gromadzeniu danych wygenerowanych przez Google Analytics dotyczących korzystania z tej strony internetowej i przetwarzaniu tych danych przez firmę Google oraz zapobiec ich gromadzeniu. W tym celu Podmiot danych musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki internetowej dostępny na stronie tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pośrednictwem dodatku JavaScript, że żadne dane ani informacje na temat wizyt na stronach internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja tego dodatku do przeglądarki jest uważana przez firmę Google za odmowę. Jeśli system informatyczny Podmiotu danych zostanie w późniejszym czasie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba ta musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby wyłączyć usługi Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub zdezaktywowany przez Podmiot danych lub inną osobę pozostającą pod jego kontrolą, istnieje możliwość ponownej instalacji lub reaktywacji dodatku do przeglądarki.

Więcej informacji oraz aktualną politykę prywatności firmy Google można znaleźć na stronach www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz www.google.com/analytics/terms/de.html. Zasady działania Google Analytics zostały dokładniej wyjaśnione pod adresem www.google.com/intl/de_en/analytics/.

13. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 lit. a) DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna do wykonywania operacji przetwarzania, na które uzyskujemy zgodę w określonym celu. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji postanowień umowy, której stroną jest Podmiot danych jak np. w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostarczenia towaru lub świadczenia innych usług bądź wynagrodzenia, przetwarzanie danych opiera się o art. 6 I lit. b) DS-GVO. To samo dotyczy procesów przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań poprzedzających zawarcie umowy, np. w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeśli nasza firma podlega zobowiązaniu prawnemu, które wymaga przetwarzania danych osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązku podatkowego, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c) DS-GVO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów Podmiotu danych lub innej osoby fizycznej. Może to mieć miejsce np. w przypadku, gdy odwiedzający naszą firmę doznał na jej terenie obrażeń, a jego imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiały zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innym osobom trzecim. Przetwarzanie opiera się wówczas na art. 6 lit. d) DS-GVO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 lit. f) DS-GVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z ww. podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest konieczne dla zabezpieczenia uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności Podmiotu danych nie mają charakteru nadrzędnego. Takie procedury przetwarzania danych są nam dozwolone, w szczególności dlatego, że prawodawca europejski wyraźnie o nich wspomniał. W tym względzie wyraził on pogląd, że można założyć istnienie uzasadnionego interesu, jeśli Podmiot danych jest klientem osoby odpowiedzialnej za ich przetwarzanie (podstawa rozważań 47 zdanie drugie DS-GVO).

14. Uzasadnione uprawnienie do udziału w przetwarzaniu danych przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych lub osobę trzecią

Jeśli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 lit. f DS-GVO, w naszym uzasadnionym interesie leży prowadzenie działalności gospodarczej dla dobra wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

15. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium dotyczące czas przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres ich przechowywania. Po jego upływie odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie są już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia realizacji postanowień umowy.

16. Przepisy prawa lub umowy dotyczące udostępniania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek udostępniania danych osobowych przez Podmiot danych; potencjalne konsekwencje ich nieudostępnienia

Informujemy, że udostępnianie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać również z regulacji zawartych w umowie (np. informacje na temat strony umowy). W niektórych przypadkach zawarcie umowy może być konieczne, jeśli Podmiot danych przekaże naszej firmie dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład, Podmiot danych jest zobowiązany do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawiera z nim umowę. Nieudostępnienie danych osobowych oznaczałoby, że nie można zawrzeć umowy z Podmiotem danych. Przed udostępnieniem danych osobowych Podmiot danych musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik poinformuje Podmiot danych w każdym indywidualnym przypadku, czy udostępnienie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę bądź wymagane do zawarcia umowy, oraz czy istnieje obowiązek udostępnienia danych osobowych i jakie konsekwencje miałaby odmowa ich udostępnienia.

17. Istnienie zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji

Jako firma w pełni odpowiedzialna za swoje działania, nie podejmujemy automatycznych decyzji ani nie tworzymy żadnych profili.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden. Google Analytics wird unter diesem Link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.

14. Social Media

Von Zeit zu Zeit haben Sie über die Sozialen Medien die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Die daraus ermittelten persönlichen Angaben werden von uns ausschließlich dazu verwendet, die Gewinner zu ermitteln und den Gewinn per Post zuzusenden. Die personenbezogenen Daten werden nach 14 Tagen gelöscht.
Bitte beachten Sie, dass wir keinen Einfluss auf Umfang, Art und Zweck der Datenverarbeitung durch die Social-Media-Plattformen haben. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Datenschutzrichtlinien der jeweiligen Seite.

 

15. Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO).

16. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist unser berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens all unserer Mitarbeiter und unserer Anteilseigner.

17. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind.

18. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der Betroffene an einen unserer Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter klärt den Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte.

19. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

 

Cookies