Regulamin sprzedaży i dostaw oraz warunki gwarancyjne spółki
BOHNENKAMP s.r.o.


Następujący tekst stanowi treść regulaminu dostaw i warunki gwarancyjne spółki handlowej BOHNENKAMP s.r.o., z siedzibą Dolná 2099, 900 01 Modra, REGON: 35 930 594, wpisanej do Rejestru Handlowego Republiki Słowackiej w Sądzie Rejonowym Bratysława I, Wydział: Sro, wpis nr 35654/B, NIP EU: SK 2021997681 (dalej „sprzedający”).
Wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu dostaw i warunków gwarancyjnych (dalej „regulamin”) stanowią integralną część wszystkich ofert dostawy towaru przedstawionych przez sprzedającego osobom trzecim, a także umów zawartych pomiędzy sprzedającym a kupującym i są dla obydwu stron umowy wiążące, jeśli ich obowiązywanie lub obowiązywanie któregokolwiek z postanowień regulaminu nie zostanie w pisemnej umowie lub pisemnej ofercie wyraźnie wyłączone. Jakiekolwiek inne warunki kupującego, których sprzedający wyraźnie nie uzna w formie pisemnej, nie są dla sprzedającego wiążące i nie stanowią części uzgodnień.


I. Oferty sprzedającego i umowy
1. Oferty i projekty umów na dostawę towaru przedstawione przez sprzedającego nie są wiążące, jeśli w ofercie lub projekcie umowy nie zostało zapisane inaczej.
2. Zawarcie umowy kupna lub potwierdzenie innych uzgodnień nastaje najwcześniej w momencie doręczenia kupującemu przez sprzedającego pisemnego potwierdzenia zamówienia lub ostatecznej treści umowy. W momencie doręczenia potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy kupna pomiędzy sprzedającym a kupującym. Za pisemne potwierdzenie zamówienia uważa się też doręczenie potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres podany przez kupującego najpóźniej w momencie zamówienia towaru.
3. Zamówienie potwierdzone przez kupującego lub podpisana przez niego umowa kupna są wiążące zarówno dla kupującego, jak i dla sprzedającego.
4. Jeśli pomiędzy sprzedającym a kupującym została zawarta odrębna umowa kupna, dla jej uczestników stają się wiążące informacje zawarte w takiej umowie kupna, także wtedy, jeśli różnią się od informacji zawartych w poprzedniej pisemnej akceptacji oferty kupującego wystawionej przez sprzedającego.
5. Postanowienia punktów 1-4 nie obowiązują w przypadku sprzedaży realizowanej przez sprzedającego na jego stronie internetowej www.bohnenkamp.sk. Sprzedający prowadzi sklep internetowy wyłącznie na potrzeby sprzedaży towaru przedsiębiorcom do celów ich działalności i dalszej odsprzedaży. Wyklucza się sprzedaż towaru odbiorcy końcowemu w sklepie internetowym. Z usług sklepu internetowego sprzedającego może korzystać wyłącznie kupujący zarejestrowany w systemie sprzedającego, któremu sprzedający przydzielił indywidualne i niewymienne dane umożliwiające wejście do odpowiedniej aplikacji elektronicznej. W sklepie internetowym sprzedającego kupujący po zalogowaniu się do aplikacji zamówi towar w sposób określony przez aplikację. Zamówienie złożone w tej sposób jest dla kupującego wiążące. Jeśli kupujący zamówi w sklepie internetowym towar, który zgodnie z informacjami udostępnionymi w aplikacji znajduje się u sprzedającego w magazynie, do zawarcia umowy dochodzi w momencie zarejestrowania zamówienia w systemie sprzedającego. Jeśli kupujący zamówi w sklepie internetowym towar, który w aplikacji jest oznaczony jako towar nieznajdujący się aktualnie u sprzedającego w magazynie, do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego.
6. Wszelkie powiązane i inne uzgodnienia lub umowy mogą być zawarte wyłącznie w formie pisemnej i powinny być pisemnie potwierdzone przez obie strony umowy.


II. Dostawa towaru
1. Sprzedający dostarczy towar na miejsce i w terminie określonym w potwierdzonym pisemnie zamówieniu. Sprzedający dostarczy towar na miejsce, gdzie znajduje się jego magazyn ekspedycyjny lub zakład bądź też w dowolne miejsce na terenie Słowacji, Czech, Węgier i Austrii, które jest ogólnie dostępne dla towarowego transportu samochodowego.
2. Dostawę towaru potwierdza się w dokumencie dostawy, w przypadku dostarczenia towaru za granicę – także w międzynarodowym liście przewozowym (CMR) (dalej „dokument dostawy”). Kupujący wpisuje w dokumencie dostawy datę i godzinę odbioru towaru, imię i nazwisko osoby odbierającej towar, pozycję tej osoby u kupującego, zaś osoba odbierająca towar w imieniu kupującego złoży na dokumencie dostawy własnoręczny podpis. Sprzedający zastrzega sobie prawo uniemożliwienia kupującemu dysponowania towarem, jeśli osoba odbierająca towar odmówi potwierdzenia dostarczenia towaru w powyższy sposób, jednocześnie kupujący ponosi wszelkie koszty związane z potrzebą magazynowania towaru lub odwiezienia towaru sprzedającemu. Jeśli kupujący nie potwierdzi przyjęcia towaru w powyższy sposób, a sprzedający odda mu towar do dyspozycji, towar w momencie jego faktycznego odbioru uważa się za dostarczony w odpowiedni sposób i bez wad, zaś zobowiązanie sprzedającego do dostarczenia towaru w uzgodnionej ilości i jakości uważa się za spełnione.
3. Jeśli sprzedający nie może przekazać towaru kupującemu w miejscu dostawy, gdyż kupujący nie zapewnił niezbędnego i/lub uzgodnionego współdziałania, towar uważa się za dostarczony w momencie jego dostarczenia w miejsce przeznaczenia. Kupujący ma obowiązek pokryć wszelkie koszty oraz szkody, które powstały po stronie sprzedającego w związku z nieodebraniem towaru przez kupującego, a przede wszystkim, ale nie tylko, koszty magazynowania towaru, koszty transportu powrotnego itd.
4. Czas dostarczenia towaru jest określony dokładną datą lub terminem, który zaczyna upływać w dniu zawarcia umowy kupna/powstania zobowiązania. Jeśli czas dostarczenia towaru został określony terminem, dostawca może dostarczyć towar w dowolnym momencie biegu tego terminu. Jeśli w zamówieniu lub umowie kupna nie określono czasu dostarczenia towaru, sprzedający może dostarczyć towar kupującemu w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy kupna.
5. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna, jeśli sprzedający przekroczy termin dostawy o ponad 4 tygodnie, a towar nie zostanie dostarczony nawet w dodatkowym 4-tygodniowym terminie.
6. Dotrzymanie terminu dostawy przez sprzedającego jest uwarunkowane spełnieniem obowiązków wynikających z umowy przez kupującego, przede wszystkim dotrzymaniem uzgodnionych warunków płatności oraz terminowym dostarczeniem wszystkich wymaganych od kupującego dokumentów. Dowolne opóźnienie po stronie kupującego w wypełnieniu powyższych obowiązków przedłuży odpowiednio termin dostawy po stronie sprzedającego.
7. Jeśli sprzedający nie będzie mógł dostarczyć towaru w terminie (czasie) określonym w umowie kupna z powodu działania siły wyższej, termin dostarczenia towaru zostanie odpowiednio wydłużony o czas, w którym trwały powody lub ich następstwa uniemożliwiające dostawę. Za siłę wyższą uważa się okoliczności nieprzewidywalne lub okoliczności, na które sprzedający nie ma obiektywnie wpływu, a mające wpływ na dostawę towaru, np.: działania organów państwowych, strajki i zwolnienia zbiorowe, przeszkody transportowe, jak np. nieprzejezdne drogi, wypadki drogowe, korki i inne ograniczenia, opóźnienie dostaw od poddostawców pomimo terminowego złożenia zamówienia na materiały i prace, przerwy w dostawie energii elektrycznej i mediów i wynikające z nich przestoje lub ograniczenia produkcji, pożary lub inne żywioły i katastrofy, wypadki przy pracy w zakładach dostawcy sprzedającego lub u jego poddostawców.
8. Jeśli w wyniku działania siły wyższej realizacja umowy po stronie sprzedającego stanie się niemożliwa, wygasa jego obowiązek dostarczenia towaru kupującemu. W taki przypadku umowa kupna wygasa, a sprzedający w terminie 14 dni zwróci kupującemu wszystkie wniesione opłaty i dostarczone dokumenty.
9. Jeśli w wyniku działania siły wyższej realizacja umowy przez sprzedającego będzie możliwa wyłącznie przy poniesieniu wyższych kosztów, a kupujący odmówi wliczenia tych kosztów do ceny kupna, sprzedający może odstąpić od umowy.
10. Sprzedający nie ma obowiązku ubezpieczenia towaru na wypadek szkody podczas transportu, jeśli w umowie kupna nie zostało ustalone inaczej.
11. Opakowania zwrotne są wliczone w cenę dostawy, a w przypadku ich zwrotu sprzedającemu do 14 dni od dnia dostarczenia towaru, ich koszt zostanie rozliczony w ramach faktury korygującej do wysokości 2/3 ceny nabycia u sprzedającego w ciągu 3 tygodni od dokonania zwrotu. Powyższe obowiązuje wyłącznie w przypadku, gdy opakowania zwrotne zostaną zwrócone sprzedającemu do jego magazynu ekspedycyjnego na koszt kupującego w stanie nienaruszonym i działającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieodebrania uszkodzonych lub niedziałających opakowań, przy czym wszelkie koszty z tym związane ponosi kupujący.
12. Sprzedający ma prawo do częściowej dostawy towaru (częściowa realizacja zamówienia), oprócz przypadku, w którym już przy zawieraniu umowy kupna/w momencie powstania zobowiązania okoliczności wyraźnie i bezspornie wskazują lub w umowie kupna zostało jasno zapisane, że kupujący z ekonomicznego punktu widzenia nie jest zainteresowany częściową dostawą towaru (częściową realizacją zamówienia), ale nawet w takim wypadku kupujący nie ma prawa odmówić przyjęcia częściowej dostawy towaru (częściowej realizacji zamówienia), jeśli termin dostawy towaru jeszcze nie upłynął.


III. Ceny
1. Ceny kupna są zgodne z cennikiem sprzedającego obowiązującym w momencie potwierdzenia zamówienia lub w momencie zawarcia umowy kupna. Ceny podane w cenniku wydanym i dystrybuowanym przez sprzedającego nie są wiążące i podlegają aktualizacji oraz zmianom.
2. Za obowiązującą uważa się cenę podaną w potwierdzonym zamówieniu lub zawartej umowie kupna. W przypadku zakupu towaru w magazynie sprzedającego przez sklep internetowy sprzedającego za wiążącą uważa się cenę podaną w odpowiedniej aplikacji elektronicznej.
3. Ceny wymienione w cenniku i/lub ofercie są podane w EURO (jeśli nie określono inaczej) i zawierają koszt opakowania. Koszty związane z dostawą towaru kupującemu na uzgodnione miejsce, które nie znajduje się w magazynie ekspedycyjnym lub zakładzie sprzedającego, uważa się za zawarte w cenie kupna w przypadku dostawy towaru o wartości przekraczającej 500 EURO (w przypadku ceny podanej w innej walucie obowiązuje przeliczenie wg aktualnego kursu EBC w dniu wystawienia ostatniej faktury na cenę kupna) wyłącznie w przypadku, jeśli zostało to wyraźnie zapisane w potwierdzonym zamówieniu lub w umowie kupna. W cenniku sprzedającego na koszty opakowania i transportu może być przewidziana stała kwota.
4. Zniszczenie, uszkodzenie lub strata towaru w momencie, kiedy ryzyko powstania szkody przeszło na kupującego, nie ma wpływu na obowiązek kupującego uiszczenia ceny kupna w terminie i w pełniej wysokości.


IV. Warunki płatności
1. Kupujący ma obowiązek zapłacić w terminie cenę kupna za towar, na który sprzedający potwierdził/zaakceptował zamówienie.
2. Cenę kupna należy zapłacić przed dostawą towaru na podstawie dokumentu umożliwiającego płatności zaliczkowe (faktura proforma). Po przyjęciu płatności kupujący otrzyma fakturę zaliczkową na wykonaną płatność, która będzie zawierać wszystkie pozycje przewidziane dla dokumentu podatkowego we właściwych przepisach prawa słowackiego.
3. Jeśli sprzedający będzie wymagał płatności zaliczkowej, uwzględni ten warunek w potwierdzeniu zamówienia. W takim przypadku potwierdzenie zamówienia zostanie doręczone wraz z dokumentem umożliwiającym płatność zaliczkową (fakturą proforma). Po przyjęciu płatności kupujący otrzyma fakturę zaliczkową dotyczącą przyjętej zrealizowanej płatności zaliczkowej, która będzie zawierać wszystkie pozycje wymagane dla dokumentu podatkowego we właściwych przepisach prawa słowackiego.
4. Jeśli płatność zaliczkowa nie zostanie uiszczona w terminie podanym na fakturze proforma, sprzedający ma prawo anulować potwierdzenie zamówienia, odstąpić od zawartej umowy kupna i domagać się od kupującego zwrotu kosztów oraz rekompensaty poniesionych strat, które powstały z tego powodu po stronie sprzedającego. Sprzedający nie ma obowiązku dostawy towaru wcześniej, niż otrzyma płatność zaliczkową. Jeśli kupujący spóźnia się z płatnością zaliczkową, po stronie sprzedającego nie powstaje w tym czasie opóźnienie w dostawie towaru.
5. Po odebraniu towaru sprzedający wystawi i doręczy kupującemu fakturę za dostarczony towar, która będzie zawierać wszystkie pozycje przewidziane dla dokumentu podatkowego we właściwych przepisach prawa słowackiego oraz rozliczenie wpłaconej zaliczki.
6. Kupujący może wszystkie płatności, w tym cenę kupna, wnieść w gotówce w uzgodnionym miejscu lub w siedzibie sprzedającego, może też dokonać płatności bezgotówkowej przelewem na konto podane na fakturze lub na konto, o którym sprzedający poinformował go pisemnie.
7. Przez dzień zapłaty rozumie się moment dokonania pełniej płatności w gotówce lub dzień zaksięgowania wpłaconych środków na koncie sprzedającego. Sprzedający nie przyjmie w ramach płatności weksla lub czeku, jeśli nie zostało to uzgodnione wcześniej. Płatności czekiem lub wekslem zostaną uznane za płatności dopiero po ich zrealizowaniu lub przekazaniu dalej. Koszty dyskonta obciążają kupującego.
8. Jeśli kupujący nie zapłaci za towar w terminie, sprzedający ma prawo domagać się odsetek wynikających z opóźnienia w wysokości 0,1% dłużnej kwoty za każdy dzień spóźnienia. W przypadku kupującego, który jest jednocześnie konsumentem, kwota odsetek związanych z opóźnieniem wynika z obowiązujących przepisów prawa.
9. Jeśli towar jest dostarczany za pobraniem, kupujący jest zobowiązany zapłacić przewoźnikowi cenę kupna lub jej pozostałą część (jeśli część ceny kupna została zapłacona w formie zaliczki). W takim przypadku kupujący przy odbiorze towaru otrzyma dokument potwierdzający dokonanie wpłaty.
10. Rozliczenie wierzytelności kupującego z wierzytelnościami sprzedającego jest wykluczone. Powyższe nie dotyczy wierzytelności przyznanych przez sąd lub pisemnie uznanych przez sprzedającego. Korzystanie przez kupującego z prawa zatrzymania lub prawa zabezpieczenia jest wyłączone.


V. Zastrzeżenie własności
1. Dostarczony towar pozostaje własnością sprzedającego do pełnej zapłaty ceny kupna.
2. Kupujący w danym przypadku jest tylko posiadaczem towaru.
3. Kupujący ma obowiązek ubezpieczyć towar, który z tytułu zastrzeżenia własności należy do sprzedającego, od wszystkich normalnie występujących niebezpieczeństw, a przede wszystkim, ale nie tylko, od kradzieży, pożaru lub innego żywiołu, na kwotę uzgodnionej ceny kupna.


VI. Własność, ryzyko wystąpienia szkody
1. Kupujący nabędzie prawo własności do towaru w momencie jego odbioru lub zapłacenia pełnej uzgodnionej ceny kupna. Jeśli sprzedający w momencie przekazania towaru ma wobec kupującego wierzytelności wynikające z umowy kupna, kupujący nabędzie prawo własności do towaru dopiero po pełnym zaspokojeniu wierzytelności zgodnie z postanowieniami o zastrzeżeniu własności.
2. Na kupującego przechodzi ryzyko wystąpienia szkody na towarze w momencie odbioru towaru od sprzedającego lub w momencie odbioru towaru od przewoźnika, jeśli transport towaru zapewniał sprzedający. Jeśli transport towaru zapewnia kupujący lub transport towaru odbywa się na koszt kupującego, ryzyko wystąpienia szkody na towarze przechodzi na kupującego w momencie pierwszego załadunku zgodnie z zaleceniami kupującego. Jeśli miejscem dostawy jest magazyn sprzedającego, a kupujący pomimo że został poinformowany o tym, że towar jest do jego dyspozycji, nie odbierze go, ryzyko wystąpienia szkody na rzeczy przechodzi na kupującego w momencie, gdy ten mógł towar odebrać po raz pierwszy. Jeśli winę za nieodebranie towaru ponosi kupujący, niebezpieczeństwo powstania szkody na towarze przechodzi na kupującego w momencie, kiedy mógł towar odebrać.


VII. Wady towaru, gwarancja jakości
1. Sprzedający odpowiada za wady towaru, które towar miał w momencie przejścia ryzyka powstania szkody na towarze na kupującego.
2. Jeśli nie uzgodniono inaczej, okres gwarancji na towar wynosi 24 miesiące od dnia dostarczenia towaru kupującemu, postanowienia obowiązujących odrębnych przepisów prawa nakładające w sposób wiążący dłuższy okres gwarancji nie są w ten sposób naruszone.
3. Sprzedający odpowiada za wady towaru, które powstaną lub zostaną odkryte w okresie gwarancyjnym.
4. Sprzedający nie odpowiada za wady towaru, które powstały w wyniku naruszenia obowiązków przez kupującego, np. korzystanie z towaru niezgodnie z instrukcją obsługi, uszkodzenie mechaniczne, przeciążenie, nieprawidłowy montaż itd.
5. Sprzedający nie odpowiada za wady towaru, które po przejściu ryzyka powstania szkody na towarze na kupującego powstały w wyniku transportu, ingerencji zewnętrznej, ingerencji osób trzecich, za które sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
6. Gwarancja nie obejmuje wad i następstw zużycia dostarczonego towaru w wyniku korzystania z niego/użytkowania go.
7. Kupujący ma obowiązek obejrzeć dostarczony towar w momencie odbioru i najpóźniej w tym czasie zgłosić roszczenia wynikające z widocznych wad towaru, które towar ma w momencie odbioru. Wady powinny być uwzględnione w dokumencie dostawy. Późniejsze zgłoszenie roszczeń wynikających z wad towaru, które mogły zostać stwierdzone przy dokładnym obejrzeniu towaru w momencie dostawy, jest wykluczone.
8. Sprzedający nie odpowiada za wady towaru, o których kupujący wiedział lub, uwzględniając okoliczności, musiał wiedzieć w momencie zawarcia umowy lub odbioru towaru.
9. Wyraźne wady to przede wszystkim uszkodzenia mechaniczne towaru, brakujące dokumenty związane z towarem, niedziałanie towaru, brakująca ilość i wszystkie pozostałe wady, które można stwierdzić w momencie przeglądu wykonanego z odpowiednią starannością.
10. Za wady ukryte sprzedający odpowiada wyłącznie wtedy, jeśli można udowodnić, że towar miał te wady w momencie przejścia ryzyka powstania szkody na towarze.
11. Wady, za które sprzedający dopowiada w ramach gwarancji, kupujący powinien zgłosić pisemnie sprzedającemu natychmiast po ich stwierdzeniu, nie później jednak niż w dniu upłynięcia okresu gwarancyjnego.
12. Na kupującym spoczywa brzemię dowodowe w zakresie podstaw reklamacji, zwłaszcza jeśli chodzi o istnienie wady, moment stwierdzenia wady oraz terminową reklamację braków. W przeciwnym razie sprzedający nie odpowiada za wady towaru.
13. W przypadku uprawnionej reklamacji sprzedający zastrzega sobie prawo do usunięcia wady zgodnie z własnym wyborem, w pierwszej kolejności przez dostarczenie towaru bez reklamowanych wad. Jeśli nie jest to możliwe, kupujący ma prawo zgodnie z własnym wyborem domagać się obniżenia ceny kupna (rabatu) lub domagać się anulowania umowy (odstąpienia od umowy). Prawo do odstąpienia od umowy jest jednak wyłączone w przypadku wady nieistotnej.
14. Gwarancja na wady nie obowiązuje w przypadku towaru dostarczonego jako towar używany (towar oznaczony jako „towar 2. klasy”, „towar używany” itd.).
15. Prezentacja towaru, dane o masie i rozmiarach podane w ofertach, katalogach, cennikach itd. mają charakter wyłącznie poglądowy, a sprzedający nie odpowiada za dostarczenie towaru zgodnego z tak podanymi informacjami. Zmiany konstrukcyjne, materiałowe i wyglądu są dopuszczalne, jeśli zmiany te są dla kupującego akceptowalne lub jeśli zostały wykonane przez dostawcę.
16. Jeśli sprzedający zapewnia montaż dostarczonego towaru, kupujący (lub kierowca pojazdu) ma obowiązek upewnić się co do wyniku wykonania takiej pracy. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że po krótkiej jeździe (10-100 km) należy skontrolować stan dokręcenia nakrętek i ciśnienie w oponach.


VIII. Postanowienia odrębne
1. Rzeczy przesłane jako próbki lub rzeczy, które stały się bezużyteczne z powodu naprawy lub wymiany, zostaną zlikwidowane zgodnie z obowiązującym prawem dot. postępowania z odpadami, jeśli wyraźnie nie uzgodniono inaczej.
2. Zwrot towaru jest możliwy wyłącznie w wyjątkowych przypadkach na podstawie wcześniejszego pisemnego porozumienia. Jeśli nieużywany i nieuszkodzony towar zostanie odesłany z powrotem przez kupującego bez wcześniejszych uzgodnień ustnych, kupujący przyjmuje do wiadomości, że przedmiotowy towar może być bez dalszych uzgodnień wykorzystany przez sprzedającego do odsprzedaży lub do innych celów, przy czym w takim przypadku cena za towar zostanie zmieniona na fakturze korygującej, na której sprzedający w związku z powyższym odliczy 25% ceny kupna towaru w ramach kosztów stałych (wydatki na zamówienie towaru, transport, utracony zysk itd.).


IX. Odstąpienie od umowy
1. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna z powodów zawartych w niniejszym regulaminie, z powodów zawartych w obowiązujących przepisach prawa, a także jeśli:
- kupujący ogłosi upadłość, zostanie wobec niego wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne, egzekucja lub inne postępowanie z podobnymi skutkami,
- sposób prowadzenia działalności lub dyscyplina finansowa kupującego wskazuje na to, że można mieć uzasadnione podejrzenia, iż kupujący nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań finansowych i zapłacić ceny kupna za dostarczony towar,
- nastaną okoliczności, z powodu których sprzedający nie może wypełnić swoich obowiązków lub może je wypełnić za cenę znacznie wyższych kosztów, jeśli nie był sprawcą tych okoliczności ani nie był w stanie ich przewidzieć lub im zapobiec,
- realizacja umowy nie jest możliwa z powodu nieudzielenia pozwoleń i decyzji importowych lub eksportowych, które są niezbędne do wwiezienia towaru lub komponentów na teren Słowacji lub ich wywiezienia ze Słowacji, bez względu na powód ich nieudzielenia ani bez względu na to, organ którego kraju o tym zadecydował.
2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedający zwróci kupującemu płatność zaliczkową (jeśli została wpłacona), przy czym w przypadku odstąpienia od umowy z powodów leżących po stronie kupującego, ma prawo do odliczenia kosztów, które powstały po jego stronie w związku z umową kupna do momentu odstąpienia od niej.
3. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna z powodów zawartych w niniejszym regulaminie oraz z powodów zawartych w obowiązujących przepisach prawa.


X. Postanowienia ogólne
1. Stosunki prawne pomiędzy sprzedającym a kupującym podlegają przepisom prawa obowiązującym na terenie Słowacji. Stosunki uregulowane w niniejszym dokumencie nie podlegają Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Ewentualne spory, jeśli strony umowy nie dojdą do wzajemnego porozumienia, będą rozwiązywane przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego Słowacji.
2. Nieobowiązywanie lub niedziałanie poszczególnych postanowień niniejszej umowy nie ma wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień niniejszej umowy. W przypadku nieobowiązywania lub niedziałania poszczególnych postanowień niniejszej umowy, zostaną użyte takie postanowienia, które są najbliższe celowi nieobowiązujących i niedziałających postanowień. Przy tym w każdym przypadku należy uwzględnić pierwotne zamiary stron umowy.
3. Jeśli kupujący lub osoby trzecie w ramach stosunków handlowych przekażą sprzedającemu informacje, nie będą one uważane za poufne, jeśli nie zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 15.03.2011 i zgodnie z nim realizowane są przez sprzedającego wszystkie dostawy towaru, które nastąpią po tym dniu. W tym dniu przestaje obowiązywać Regulamin dostaw i warunki gwarancji obowiązujące od dnia 01.09.2006.


Modra, dn. 15.03.2011